Att hyra bil

VAD GÄLLER?

 

Du får använda hyrbilen som din egen med några undantag :

Du får inte låna ut fordonet annat än till familjemedlem. Om någon annan skall låna fordonet måste du först fråga biluthyraren. Men kom ihåg att det är alltid du som har ansvaret för fordonet och för att föraren har tillstånd att köra.

Du får inte medhava pälsdjur utan tillstånd från uthyraren.

Du får inte köra ut fordonet ur Sverige utan tillstånd från uthyraren.

Du får inte använda fordonet för övningskörning utan tillstånd från uthyraren.

Du får inte bedriva taxi- eller budbilsverksamhet med fordonet, inte dra, skjutsa eller flytta annat fordon och inte vara med med i motortävling.

Du har ansvaret för att fordonet bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick under hyrestiden.

Om fordonet är vanvårdad och mer nedsmutsad än den blir vid normal användning, kan uthyraren ta betalt av dig för rengöring och städning.

Uthyraren har rätt att besiktiga fordonet under den tid du hyr den om han har anledning att vara orolig för att den missköts.

Om fordonet blir stulen, skadas eller går sönder!
Du måste alltid meddela biluthyraren om något händer med fordonet.

I försäkringsfall måste du omedelbart göra skadeanmälan till biluthyraren.

Vid stöld är det du som skall polisanmäla detta på den ort fordonet blev stulen och skicka en kopia av anmälan till uthyraren.

Det här bör du känna till när du skall lämna tillbaka fordonet
Du kan alltid lämna tillbaka din hyrbil tidigare än avtalat.

Om Ni inte kommit överens om något annat, ska fordonet lämnas på samma plats där du hämtade den och under uthyrarens normala öppettider. Om du lämnar den för sent eller på annan än överenskommen plats, kan uthyraren debitera dig extra hyra och ersättning för hämtning av fordonet.

Det är straffbart att utnyttja fordonet efter hyrestidens utgång.

Ditt ansvar mot biluthyraren
Du har ansvaret för att hyresbeloppet betalas i rätt tid.

Du har ansvaret för om fordonet skadas eller stjäls under hyrestiden.

Du är skyldig att betala böter, skadestånd etc, som kan drabba uthyraren p g a att du kört vårdslöst, för fort, felparkerat o.s.v. Om Du inte betalar en parkeringsbot, utan uthyraren tvingas göra det åt dig, får du betala en extra administrationsavgift till uthyraren. Uthyraren har också rätt att häva avtalet om du vansköter fordonet eller kör den så vårdslöst att den riskerar minska onormalt i värde.

Hyresman (=du) och/eller föraren (om det är annan person) som bryter mot villkoren (t.ex. inte betalar i tid eller vanvårdar fordonet eller på annat sätt förorsakar uthyraren skada, rapporteras till BURF:s informationslista, som löpande uppdateras och skickas ut till anslutna biluthyrningsföretag.

Du måste alltid göra vad du kan för att begränsa skada som du kan orsaka uthyraren och fordonet.

Om du måste anlita försäkringen
Din hyrbil är helförsäkrad.

Din hyrbil har inte någon försäkring som täcker stöld av extremt dyrbar last. Rådgör med uthyraren innan du transporterar t.ex. värdefull konst, juveler och dylikt.

Om fordonet skadas eller stjäls under hyrestiden eller om du måste anlita fordonets bärgnings- eller räddningsförsäkring är du ersättningsskyldig med de belopp som finns under punkt åtta på baksidan av hyresavatalet. Du kan reducera din självrisk till ett minimibelopp (se avtalet) för varje skademoment om du tecknar en s.k. självriskreducering.Självriskreduceringen gäller inte om fordonet stjäls med nyckel. Du måste alltid fullfölja nödvändiga skadeanmälningsrutiner för att självriskreduceringen skall gälla. Särskild ungdomssjälvrisk på 1.500 kronor gäller om föraren är under 24 år och är vållande till trafikskada.

Lägsta prisgaranti
Du debiteras alltid det alternativ som är fördelaktigast i prislistan.
Vi jämför dygns och kilometerpris med fri körsträcka i efterhand och kontrollerar vilket alternativ som är förmånligast för dig. Du behöver inte i förväg bestämma dig för något alternativ.

Du är välkommen att fråga oss om det är något du undrar över.